+420 220 910 066   progeo@1progeo.cz
 Tiché Údolí 113, Roztoky
 • :: hydraulika podzemní vody řešená
  pomocí matematických modelů

  /imgslideshow/02-model-pv.png

 • :: provádění a vyhodnocování hydrologických
  a hydrogeologických prací

  /imgslideshow/03-mereni.jpg

 • :: hydrogeologické výpočty spojené
  s těžbou nerostných surovin

  /imgslideshow/01-lom.jpg

 • :: simulace termodynamických systémů
  pomocí metody konečných prvků

  /imgslideshow/golem.jpg

 • :: hodnocení režimu proudění podzemních vod

  /imgslideshow/01-smery-proudeni.jpg

O nás    Kontakty    Služby a reference    Aktuální projekty    Data

Matematické modely proudění podzemní vody, transportu kontaminantů a tepla

Jímání a jakost podzemních vod

Monitoring podzemních vod

Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin

Transport radionuklidů (ÚRAO)

Hydrogeologie pro stavební účely

:: Protipovodňová ochrana

Transport tepla

Sanace podzemních vod, rizikové analýzy

Věda a výzkum

Ochrana přírody, regionální hydrogeologie

Hydrogeologické, hydrologické a hydraulické posudky

Protipovodňová ochrana

 • výpočty velikosti průsaků a predikce vzestupu hladiny podzemní vody pro ohrázovaná území,
 • návrhy doplňujících ochranných prvků (patní drén, čerpací jímky)
 
 

Reference

Hydrogeologické posouzení vlivu přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Dědiny
Lokalita: povodí Dědiny, vodní zdroj Litá
Objednatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba (VRV), a.s.
2020

Mělník, protipovodňová ochrana - II.etapa (model proudění podzemní vody)
Lokalita: Mělník a okolí
Objednatel: Povodí Labe, s.p.
2016

Tichá Orlice, Ústí n.Orlicí - zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryt a jezů - modelové hodnocení proudění podzemní vody a optimalizace podzemní těsnící stěny
Lokalita: povodí Tiché Orlice
Objednatel: SWECO Hydroprojekt, a.s.
2015

PPO Beroun - levý břeh - návrh a hodnocení podzemní protipovodňové stěny
Lokalita: Beroun
Objednatel: Sweco Hydroprojekt a.s.
2013

Hydraulické posouzení protipovodňové stěny, ulice Lužnická
Lokalita: Tábor
Objednatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2012

Hodnocení vlivu protipovodňových opatření na proudění podzemní vody - matematický model proudění
Lokalita: Mělník
Objednatel: AZ Consult
2011

Hodnocení vlivu protipovodňových opatření
Lokalita: Polabec
Objednatel: Hydroprojekt a.s.
2011

Hodnocení vlivu protipovodňových opatření a revitalizace toku Jizery na kvantitativní a kvalitativní parametry kvartérní zvodně v lokalitě Benátky nad Jizerou
Lokalita: Benátky n. Jiz.
Objednatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2010

Simulace vlivu průběhu povodňové vlny v korytě Moravy na podzemní vody v sedimentech Mohelnické brázdy
Lokalita: Mohelnice
Objednatel: ČHMU
2002

[©2014 progeo]