+420 220 910 066   progeo@1progeo.cz
 Tiché Údolí 113, Roztoky
 • :: provádění a vyhodnocování hydrologických
  a hydrogeologických prací

  /imgslideshow/03-mereni.jpg

 • :: hydrogeologické výpočty spojené
  s těžbou nerostných surovin

  /imgslideshow/01-lom.jpg

 • :: hodnocení režimu proudění podzemních vod

  /imgslideshow/01-smery-proudeni.jpg

 • :: hydraulika podzemní vody řešená
  pomocí matematických modelů

  /imgslideshow/02-model-pv.png

 • :: simulace termodynamických systémů
  pomocí metody konečných prvků

  /imgslideshow/golem.jpg

O nás    Kontakty    Služby a reference    Aktuální projekty    Data

Matematické modely proudění podzemní vody, transportu kontaminantů a tepla

Jímání a jakost podzemních vod

Monitoring podzemních vod

Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin

Transport radionuklidů (ÚRAO)

Hydrogeologie pro stavební účely

Protipovodňová ochrana

Transport tepla

Sanace podzemních vod, rizikové analýzy

:: Věda a výzkum

Ochrana přírody, regionální hydrogeologie

Hydrogeologické, hydrologické a hydraulické posudky

Věda a výzkum

Matematické modelování pro experimentální výzkum - modely proudění, transportu chemických látek a tepla

 
 

Reference

Vliv dlouhodobého provozu tepelných čerpadel na udržitelnost energetického potenciálu horninového prostředí
Číslo výzkumného úkolu: FV10511
Spoluřešitelé: SG Geotechnika, a.s., Technická univerzita v Liberci, Watrad, spol. s r.o.
2016-2019

Přenos hodnot migračních PArametrů granitických hornin z MIkroměřítka do REálného měřítka horninového masivu (PAMIRE)
Číslo výzkumného úkolu: TAČR TA402P098
Spoluřešitelé: ÚJV, Arcadis, ÚGN AVČR
2014-2017

Inovace systémů zemědělského hospodaření v prostředí kvartérních sedimentů, jejich ověření a aplikace v ochranných pásmech vodních zdrojů
Číslo výzkumného úkolu: MZE QJ1320213
Spoluřešitelé: VÚRV, ČGS, PVK
2013-2017

Výzkum získávání tepelné energie z horninového prostředí tunelových staveb
Číslo výzkumného úkolu: MPO FR-TI4/269
Spoluřešitelé: Arcadis Geotechnika, Isatech, GME, Technická univerzita v Liberci
2012-2016

Reverzibilní skladování energie v horninovém masivu
Číslo výzkumného úkolu: TA ČR 1020348
Spoluřešitelé: Isatech, ČGS, Arcadis Geotechnika, ÚSMH AV ČR, TU Liberec
2011-2014

Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury
Číslo výzkumného úkolu: MPO FR-TI1/367
Spoluřešitelé: Arcadis Geotechnika, ČGS, ÚJV Řež, Isatech, ÚSMH AV ČR
2009-2013

Výzkum využití energetického potenciálu důlních vod v oblastech bývalé těžební činnosti ČR
Číslo výzkumného úkolu: MPO 2A-2TP1/055
Spoluřešitelé: Arcadis Geotechnika, Isatech, ÚSMH AV ČR
2007-2010

Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí hlubinného úložiště
Číslo výzkumného úkolu: MPO 1H-PK/31
Spoluřešitelé: Isatech, Arcadis Geotechnika, GÚ AV ČR
2004-2009

[©2014 progeo]